afdrukken

Bezoek de abdijtoren

Kampeerreglement 2014

Huishoudelijk reglement: tijdelijk kampeerautoterreinen Sint-Truiden

artikel 1
Het tijdelijk kampeerautoterrein kan enkel gebruikt worden in kader van een evenement. Het kampeerautoterrein
is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s. Aan andere voertuigen zoals motorvoertuigen of personenwagens
is het niet toegestaan te parkeren of te overnachten op het afgebakende kampeerautoterrein.
artikel 2
De tijdelijke parkeerplaatsen voor kampeerauto’s worden aangeduid met een tijdelijk infobord. Er wordt
slechts één kampeerauto per standplaats toegestaan.
Er kan geen permanente bewoning ingericht worden op het tijdelijk kampeerautoterrein. Kampeerauto’s
kunnen maximum 72 uur gebruik maken van het tijdelijk kampeerautoterrein.
artikel 3
Het tijdelijk kampeerautoterrein is enkel beschikbaar van vrijdag 28 maart tot vrijdag 31 mei 2014, 7 dagen
op 7 dagen en 24 op 24 uren open. Bij bijzondere aangelegenheden of slechte toestand van de kampeerautoparking
kan de stad de toegang tot de kampeerautoparking verbieden.
artikel 4
De gebruikers van het tijdelijk kampeerautoterrein moeten vooraf een toelating aanvragen bij Toerisme
Sint-Truiden en deze toelating op een goed zichtbare plaats in hun kampeerauto plaatsen.
Ieder oneigenlijk gebruik van de kampeerautoparking is verboden. De gebruikers van het kampeerautoterrein
zijn rechtmatige eigenaar of huurder van hun kampeerauto. Het aantal bewoners van de kampeerauto
mag niet meer zijn dan het aantal slaapplaatsen voorzien in het voertuig.
artikel 5
Iedereen dient zich te onthouden van elke handeling die schade zou kunnen aanbrengen aan de zuiverheid,
hygiëne en uitzicht van het tijdelijk kampeerautoterrein. Het gebruikte terrein dient steeds schoon en vrij
van afval achter gelaten te worden. Het is verboden huisvuil, dat niet van de gebruikers van de kampeerautoparking
afkomstig is, evenals grof huisvuil te deponeren op het terrein.
artikel 6
Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bezoekers kunnen geen voertuigen
parkeren op het kampeerautoterrein.
artikel 7
Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband gaan en de eigenaars van de dieren instaan voor
het opruimen van de uitwerpselen. Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de kampeerauto
of op het terrein.
artikel 8
Tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur s’ morgens dient de nachtrust te worden gerespecteerd.
artikel 9
Het afvalwater moet opgevangen worden en mag niet vrij onder de kampeerauto wegvloeien.
artikel 10
Iedereen dient de algemene veiligheid in acht te nemen bij het omgaan met de installaties, parkeren of
rondrijden op het kampeerterrein. Er mogen geen extra constructies ( tenten, zeilen, antennes, …) opgesteld
worden behalve deze behorend tot de uitrusting van de kamperauto zelf. Het is ten alle tijden verboden om
open vuur te maken.
artikel 11
De stad noch de eigenaar van het terrein zijn verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of beschadigingen
aan persoonlijke goederen van de gebruikers van de kampeerautoparking.
artikel 12
Elke schade aan de omheining of de omgeving moet onmiddellijk aan Toerisme Sint-Truiden gemeld worden
en kan aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding gelijkwaardig aan de herstellings- en/of
vervangingskosten. Moedwillig veroorzaakte schade kan de onmiddellijke weigering van toegang/verwijdering
op de kampeerautoparking tot gevolg hebben.
artikel 13
Het aankopen, verkopen en uitdelen van goederen op de parkeerplaats is verboden.
artikel 14
Inbreuken op deze artikelen en op het politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid,
de openbare gezondheid en de openbare overlast van 2011 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom –
Nieuwerkerken zullen conform de desbetreffende artikels uit de Nieuwe Gemeentewet, het Gemeentedecreet
en de wet op administratieve sancties gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete. De omvang
van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de ernst van de inbreuk, die de boete
verantwoordt, en van eventuele herhaling. De boete zal ongeacht de omstandigheden alleszins het bedrag
van het wettelijk voorziene maximum van € 250,00 niet overschrijden.
artikel 15
Noodnummers
Gemeentebestuur Sint-Truiden: 011- 70 14 14
Toeristische balie: 011- 70 18 18
Hulpdiensten: 100
Politie: 101
Antigifcentrum: 070- 245 245
Wachtdienst geneesheer : 011/ 69 12 12
Wachtdienst apotheek : 0900/ 10 500

Facebook

Nieuwsbrief ontvangen?

* * * schrijf me in!
created by Tobania