afdrukken

Bezoek de abdijtoren

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toerisme Sint-Truiden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Naargelang het verkoopseizoen vordert kan het echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij zo vlug mogelijk de klant, via melding op de website. Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte brengen binnen een aanvaardbare termijn ( 2 weken ) na ontvangst van de bestelling. Toerisme Sint-Truiden houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar info.toerisme@sint-truiden.be. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet (info.toerisme@sint-truiden.be) De goederen dienen te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bv. 4 werkdagen. Door het plaatsen van een bestelling of reservatie verbinden de klanten zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van algemene voorwaarden.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.Verkoper

Toerisme Sint-Truiden, gelegen op de Grote Markt van Sint-Truiden 3800. Het rekeningnummer is BE 92 7360 1947 3523 met BTW nummer 0207469934 ("Verkoper").

2.Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

3.Levering

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen een tijdstip van 7 werkdagen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet de portkosten. Deze worden afzonderlijk vermeld.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

4.Retouren

Enkel goederen die binnen de 7 kalenderdagen worden teruggezonden, kunnen worden geaccepteerd. Deze retours zullen enkel worden geaccepteerd indien deze onbeschadigd en in de originele verpakking zitten. Indien aan voorgaande voorwaarden werd voldaan kan terugbetaling volgen.

5.Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering.
In geval van klachten gelieve u te richten tot Toerisme Sint-Truiden – Grote Markt – 3800 Sint-Truiden – België. Of info.toerisme@sint-truiden.be

6.Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

7.Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Toerisme Sint-Truiden, Grote Markt, 3800 Sint-Truiden.

8.Prijzen en betaling

U kunt de betaling van de goederen eenvoudig uitvoeren via het daartoe bestemde formulier op onze site. Vanaf hetzelfde moment als de betaling doorgegaan is vertrekken de goederen naar het door U opgegeven adres. De bestelde en betaalde goederen zijn vanaf dan Uw volledig eigendom

9.Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Toerisme Sint-Truiden, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, marketing en reclame. Toerisme Sint-Truiden zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Onderhavige richtlijnen zijn volledig conform de Belgische wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens

10.Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups, ...).

11.Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

12.Inhoud van uw gegevens

De teksten, databanken, PDF-documenten, lay-out, afbeeldingen en andere gegevens op deze website vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier ook, zijn enkel toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.

Facebook

Nieuwsbrief ontvangen?

* * * schrijf me in!
created by Tobania